Alliance:
From:
Sent:
2018-02-09 18:01:00
 
Сбор в системе W5-VBR* на станции
формат: Caracal*, т1 шилдовые логисты, тклеры
Канал ТС: Private Fleet 3
 
© 2018 by  eveSkunk  |  All eve Online related materials are property of CCP hf